Nationaal Programma Onderwijs

Overzicht van diensten voor de ondersteuning van de herstelprogramma's voor scholen

Wat houdt het Nationaal Programma Onderwijs in?

Het ministerie van OCW stelt de komende jaren middelen ter beschikking om leerachterstanden als gevolg van de COVID-19-situatie zo snel mogelijk in te halen. De komende twee studiejaren wordt circa 300 miljoen euro toegekend aan gemeenten in Nederland. De subsidie bestaat uit twee delen: een deel is gebaseerd op het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2020 in de lagere en middelbare scholen van de stad is ingeschreven, en het andere deel is gebaseerd op het systeem dat is vastgelegd in de wet van 2020. De specifieke baten van het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid.

Hiervoor voorziet het Nationaal Programma Onderwijs een set van samenhangende maatregelen. De overheid vraagt van elke school een voorbereidende schoolscan, waarmee je kunt bepalen welke leerlingen op welk gebied een achterstand hebben en wat jouw school nodig heeft om hen zo goed mogelijk te ondersteunen. Het ministerie van OCW stelt een menukaart ter beschikking met wetenschappelijk bewezen interventies, waaruit je op basis van de situatie van de school een passend plan kunt samenstellen.

We realiseren ons dat de huidige periode als school de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Daarom doen wij er alles aan om uw werk voor het deel van het project dat u aan ons uitbesteedt, uit handen te nemen. Bekijk hieronder het totaal overzicht van onze diensten inclusief prijzen of download het volledige overzicht via de knop hieronder.

Ondersteuning en diensten voor scholen :

Door middel van een nauwe samenwerking met de school ondersteunt DeBijlesStudent waar nodig in het begeleiden van leerlingen. Hierbij streven wij ernaar om naast de beste prijs ook een hoog niveau van service te bieden. Zo zijn wij laagdrempelig, flexibel, altijd bereikbaar voor vragen en denken we graag mee bij het vinden van oplossingen.

Bijles-sGravendreef

Over DeBijlesStudent B.V.

DeBijlesStudent B.V. is sinds september 2012 actief op het gebied van onderwijsondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs. Het afgelopen schooljaar was DeBijlesStudent landelijk op 49 schoollocaties actief. Bij DeBijlesStudent zijn meer dan 600 studenten werkzaam, die studeren op WO of HBO-niveau.
De missie van DeBijlesStudent is om leerlingen een gelijke kans te bieden om met vertrouwen en plezier naar school te gaan. DeBijlesStudent helpt leerlingen met het verbeteren van hun resultaten, maar ook met het plannen en leren-leren. Ook biedt DeBijlesStudent hulp aan op school en in de klas, op verschillende manieren. Zo wordt er vakinhoudelijke groepsgewijze en individuele begeleiding aangeboden. Bij iedere begeleiding staat intensieve en persoonlijke begeleiding centraal. Zo hebben (vak)docenten hun handen vrij om hulp te bieden waar het noodzakelijk is.

Begeleiding

De eerste vraag die we willen beantwoorden voordat gestart wordt met de begeleiding is: ‘Wat mag er van de leerling verwacht worden en hoe worden deze verwachtingen realistisch en haalbaar gemaakt?’ DeBijlesStudent is van mening dat een overzichtelijk en haalbaar doel voor de leerling de kern vormt voor een goede begeleiding, omdat de leerling zo gemotiveerd wordt om te werken. In samenwerking met de vakdocent/mentor, ouders en leerling worden bestaande achterstanden in kaart gebracht. Vervolgens wordt er bepaald voor welke vakken en onderwerpen vakinhoudelijke ondersteuning nodig is. Op basis hiervan wordt er voor iedere leerling een persoonlijk plan opgesteld met duidelijke en uitvoerbare doelstellingen. In dit plan focussen we op vakinhoudelijke doelen, maar ook op welke manier van leren voor de betreffende leerling goed werkt zodat het optimale resultaat behaald kan worden.

Na de begeleiding legt de begeleidende student de voortgang van de leerling vast. Dit betekent dat er over iedere leerling een terugkoppeling geschreven wordt, waarin de planning voor die dag staat. Hierin wordt verwerkt waar die dag aan is gewerkt, wat thuis nog gedaan dient te worden en hoe de werkhouding van de leerling was. Op deze manier wordt er een uitgebreid dossier gemaakt van iedere leerling, waarin terug te vinden is hoe de leerling zich ontwikkelt gedurende de periode van de begeleiding. Deze terugkoppeling kan tevens in overleg met ouder(s)/verzorger(s)/ mentoren worden gedeeld, zodat zij ook op de hoogte blijven van de voortgang van hun zoon/ dochter/leerling.

Ondersteuning in de klas en op school

DeBijlesStudent kan op verschillende manieren ondersteuning op school geven. Zo kunnen bijlesstudenten als onderwijsassistent bijspringen in de klas, zodat de docenten meer aandachtkunnen besteden aan de leerlingen bij wie dit het meest nodig is. Ook biedt DeBijlesStudentassistentie in klassen tijdens toetsen of in degang/aula tijdens pauzes. Reeds bestaandeachterstanden en vertraging worden door middel van ondersteuningsprogramma’s en maatwerkoplossingen weggewerkt. Afhankelijk van de gekozen vorm van ondersteuning worden leerlingen ingedeeld in groepen van circa vijf leerlingen per begeleidende student of worden ze gekoppeld aan een student voor individuele begeleiding. Met circa vijf leerlingen per groep kan de student voldoende aandacht aan iedereen geven en de begeleiding op maat verzorgen. Als voor individuele begeleiding gekozen wordt, kijken we naast een match op vakinhoud ook naar een goede combinatie als het gaat om persoonlijkheid. Bij individuele begeleiding is het, nog meer dan bij groepsgewijze begeleiding, van groot belang dat de leerling zich op zijn of haar gemak voelt bij de student zodat tot een optimale prestatie gekomen kan worden.

Leerlingen ontwikkelen zelfregulerende en executieve functies

Tijdens onze begeleidingsdiensten wordt er aandacht besteed zelfregulerende vaardigheden en executieve functies, zoals taakaanpak, werkgeheugen, aandacht, plannen & organiseren. Wij trainen onze studenten op het toepassen hiervan. Met leerlingen wordt bij elk begeleidingsmoment een planning gemaakt en deze planning wordt na afloop geëvalueerd. De leerling leert hierdoor een haalbare planning voor zichzelf op te stellen. Onze instructies worden concreet en gestructureerd aangeboden en indien nodig herhaald. Vervolgens wordt gecontroleerd of de leerling de instructie begrepen heeft, door de instructie door de leerling te laten herhalen of hier vragen over te stellen.

Voordat leerlingen aan de slag gaan, wordt duidelijk aangegeven wat verwacht wordt van hen op basis van hun planning en wordt een plan van aanpak besproken voor de opdrachten. Gedurende het werkmoment kan gewerkt worden met een timer, zo is het voor de leerling duidelijk hoelang hij/zij nog heeft voor de opdrachten. Daarnaast kan de leerling hulp aangereikt krijgen, waardoor de oplossings- en leerstrategieën van de leerling worden vergroot. Aan het eind van elk werkmoment wordt met de leerling gereflecteerd op de middag: Wat ging goed? Wat ging minder goed? En hoe zou de leerling het in het vervolg kunnen aanpakken?

Inzetbaarheid op niveau's

Onze studenten kunnen ondersteunen in verschillende niveaus van vmbo basis tot en met gymnasium. In het verleden zijn studenten van DeBijlesStudent ingezet op onder ander het Vakcollege Rijnmond en verschillende scholen van de Wellant Scholengroep, maar ook op Gymnasium Novum en Stedelijk Gymnasium Leiden. In de begeleiding van leerlingen op het vmbo leggen studenten de nadruk op het opbouwen van een vertrouwensband en visueel gestuurde uitleg in kleine stappen. Bij begeleiding van leerlingen op het gymnasium ligt de nadruk op vakinhoudelijke kennis zodat de begeleiding op het juiste niveau gegeven kan worden.
huiswerkbegeleiding

Waarborging van de kwaliteit van de ondersteuning

Het is de grootste prioriteit van DeBijlesStudent dat de ondersteuning van hoge kwaliteit is. Immers, het doel is en blijft altijd: de leerling zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen. De waarborging van de kwaliteit van de ondersteuning doet DeBijlesStudent op verschillende manieren: 1. Uw school krijgt een vast aanspreekpunt in de vorm van een student met de taak van hoofdcoördinator. De hoofdcoördinator monitort samen met de coördinatoren op locatie de voortgang van de leerlingen en controleert tijdens de begeleiding of elke leerling de juiste ondersteuning krijgt. Daarnaast stuurt de hoofdcoördinator de locatie-coördinatoren aan. 2. Studenten volgen gedurende hun tijd bij DeBijlesStudent verschillende trainingen: a. Introductietraining Doel: kennismaken met de verschillende diensten en werkzaamheden + basiskennis voor het geven van een goede begeleiding. b. Vakinhoudelijke trainingen (alpha, beta en/ of gamma) Doel: leren hoe stof aangeleerd dient te worden en welke stappenplannen geboden kunnen worden. c. Een training klassenmanagement Doel: vaardigheden aanleren om orde te houden met een goede sfeer in een veilig en stimulerend pedagogisch klimaat. d. Locatie specifieke training Doel: zorgen dat de studenten op de hoogte zijn van de locatie specifieke bijzonderheden zodat de begeleiding op locatie rustig verloop
huiswerkbegeleiding

Evaluaties ouders/verzorgers en leerlingen

DeBijlesStudent hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouders in de begeleiding. We geloven dat het de begeleiding alleen maar ten goede kan komen als alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Daarom betrekken we ouders vanaf het begin af aan intensief bij de opzet van de begeleiding. De begeleidingen van DeBijlesStudent worden beoordeeld met een gemiddeld cijfer van 7,7 door de leerlingen, op basis van enquêtes afgenomen in schooljaar 2020-2021. Deze enquêtes zijn anoniem afgenomen onder 3741 leerlingen op 27 onderwijsinstellingen.

Onze Diensten voor scholen

1.1 Reparatieschool

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliereschooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren: Zomer- of lentescholen

DeBijlesStudent kan gedurende een heel schooljaar of verschillende periodes in het
schooljaar extra ondersteuning bieden bij het inhalen van opgelopen leerachterstanden bij de leerlingen. In groepjes van circa vijf leerlingen zal één begeleider van DeBijlesStudent aanwezig zijn om de leerlingen intensief en persoonlijk te begeleiden. Dit is een vakspecialist en leerlingen worden zoveel mogelijk per vak in groepjes ingedeeld. Daarnaast zal er een coördinator aanwezig zijn om leerlingen extra te kunnen begeleiden en persoonlijke voortgang bij te houden. De coördinator is tevens het centrale aanspreekpunt van de school en ouders. Wekelijks houden de coördinator en begeleiders de voortgang bij van de leerlingen in een online bestand. Deze voortgang wordt met de school gedeeld en eventueel na toestemming, met de ouders. Dit zorgt aan het einde van de periode voor een uitgebreid dossier, dat gebruikt kan worden ter verantwoording van subsidie. Indien de ouders toestemming geven wordt de informatie ook met hen gedeeld (AVG proof). Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de familie van de leerling betrokken wordt bij het traject.
Leerlingen worden via school opgegeven voor één of twee vakken waar, door de coronacrisis,
grote achterstanden bij zijn opgelopen. De reparatieschool vindt plaats gedurende acht tot tien weken of gedurende één week tijdens een schoolvakantie.

Deelname aan de reparatieschool is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. DeBijlesStudent zal nauw samenwerken met de verzuimcoördinator van de school. DeBijlesStudent neemt telefonisch contact op met iedere individuele ouder en leerling om het verloop van de reparatieschool door te nemen en tegelijkertijd van iedere leerling een handelingsdossier aan te maken. Er zal ook een contactmoment plaatsvinden met een vakdocent/mentor. Hierbij zal er ee probleemverkenning plaatsvinden en een geschikt plan van aanpak worden vastgesteld. DeBijlesStudent houdt naast de voortgang een handelingsformulier bij dat na de reparatieschool wordt teruggekoppeld aan de
desbetreffende vakdocent/afdelingsleider. De reparatieschool kan een lange of korte periode
beslaan. Zo kan de reparatieschool plaatsvinden gedurende 7 à 8 weken. Tijdens deze periode
vindt de reparatieschool 2 à 3 uur per middag aansluitend aan het schoolrooster plaats. Daarnaast kan ervoor gekozen worden om de reparatieschool gedurende een aantal dagen in een vakantie of weekend te laten plaatsvinden. Leerlingen krijgen dan gemiddeld 7 à 8 uur per dag begeleiding.

1.2 Prijsopgave reparatieschool
De kosten voor de reparatieschool bedragen €400 per leerling voor 32 uur begeleiding op basis van 5 leerlingen per groep.

huiswerkbegeleiding

2.1 Één-op-één begeleiding

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennisen vaardigheden bij te spijkeren: Eén-op-één begeleiding

DeBijlesStudent biedt begeleiders aan die een leerling tien keer één uur bijles kunnen geven. De begeleiding kan plaatsvinden op school of online. Door de één-op-één begeleiding online aan te bieden, is er meer flexibiliteit met betrekking tot de momenten waarop de begeleiding plaats kan vinden. Onze studenten kunnen gedurende verschillende dagdelen de leerlingen begeleiden.
Leerlingen die deelnemen aan de één-op-één begeleiding zullen tijdens de begeleiding aan één of twee vakken werken, waar zij achterstanden bij hebben opgelopen. Tijdens de bijles wordt de stof behandeld waar de leerling tijdens de reguliere schoolles aan heeft gewerkt. Hierdoor wordt het effect van de bijlessen vergroot. Wekelijks houden de coördinator en begeleiders de voortgang bij van de leerlingen in een online bestand. Deze voortgang wordt met de school gedeeld en eventueel na toestemming, met de ouders. Dit zorgt aan het einde van de periode voor een uitgebreid dossier, dat gebruikt kan worden ter verantwoording van subsidie. Indien de ouders toestemming geven wordt de informatie ook met hen gedeeld (AVG proof). Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de familie van de leerlingbetrokken wordt bij het traject.

2.2 Prijsopgave één-op-éénbegeleiding
De kosten voor een uur één-op-één-begeleiding bedragen €30 per uur.

Kernzinnen En Signaalwoorden

3.1 Leerlingbegeleider

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren: Leren van en met
medeleerlingen (tutoring)

DeBijlesStudent biedt een leeftijdsoverschrijdende instructie waarbij leerlingen uit verschillende
leerjaren elkaar ondersteunen en waarbij de oudere leerling de rol van begeleider op zich neemt. Het doel van deze begeleiding is dat de leerlingen van elkaar leren, waarbij de leerlingen elkaar afwisselen als begeleider en leerling. Hierbij is het belangrijk dat leerlingen elkaar onderbouwde feedback geven.
DeBijlesStudent levert begeleiders die de leerlingen ondersteunen en voorbeelden geven bij de leeftijdsoverschrijdende instructie. Na afloop van elke sessie zal de begeleider een korte evaluatie doen met de leerlingen en dezedesgewenst ook terugkoppelen naar de school voor een goede borging.
Deze sessies zullen twee keer per week plaatsvinden in sessies van circa 50 minuten, dan wel een lesuur.

3.2 Prijsopgave leerlingbegeleider
De kosten voor een leerlingbegeleider bedragen €27,50 per lesuur.

Examen Biologie Havo

4.1 Examentraining

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren: Instructie in kleinere groepen

Als aanvulling op de reguliere voorbereiding op de examens, kan DeBijlesStudent een begeleiding in kleine groepen aanbieden, waarbij de focus ligt op de examens. Tijdens deze begeleiding van DeBijlesStudent worden leerlingen in kleine groepen begeleid door ervaren en enthousiaste student-begeleiders. Voor een ideale voorbereiding voor de school- en eindexamens worden de leerlingen klaargestoomd met behulp van eigen lesmateriaal en oude examens. Onze begeleiders ondersteunen de leerlingen zeer intensief op nader te bepalen momenten in de week. Tijdens de begeleiding worden leerlingen vakinhoudelijk geholpen en voorbereid op de vraagstelling bij examens. De studenten koppelen wekelijks de voortgang terug aan de ouders.

Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de familie van de leerling betrokken is bij het traject. Eventuele absenties worden door DeBijlesStudent bijgehouden en doorgegeven aan de verzuimcoördinator van school. De training duurt 2 of 3 dagen en is in een viertal blokken van 2 uur per dag verdeeld. Per blok beginnen we met een kernachtige uitleg waarbij hoofd- en bijzaken worden onderscheiden. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met voorbeeldopdrachten. We starten altijd met het gezamenlijk maken van de eerste opdracht. Hierna gaat iedere leerling individueel aan de slag zonder hulp van anderen. Hierbij zal er een probleemverkenning plaatsvinden en een geschikt plan van aanpak worden vastgesteld, afgestemd op de behoefte van de leerling.

De leerling raakt zo bekend met de wijze van vraagstelling tijdens de examens en ontwikkelt vaardigheden om de vragen te kunnen beantwoorden. Het vertrouwen neemt aanzienlijk toe en de leerling krijgt meer grip op de stof. Op verzoek van school kunnen de leerlingen aan het einde van de laatste dag een proefexamen onder echte examenomstandigheden maken. Iedere leerling behandelt het gemaakte proefexamen op individuele basis met onze begeleider. DeBijlesStudent biedt trainingen aan voor het vmbo, de havo en het vwo. De training kan uit de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde, wiskunde A, wiskunde B, wiskunde C, economie, bedrijfseconomie, Nederlands, Engels, Duits, Frans en biologie beslaan.

4.2 Prijsopgave examentraining
De kosten op basis van 5 leerlingen per groep voor de examentraining bedragen €185 voor 2 dagen van 8 uur per dag, waarvan 14 uur begeleiding wordt gegeven.

gemiddelde en standaardafwijking berekenen met oppervlakte normaalverdeling

5.1 Structuurgroep

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren: Instructie in kleinere groepen

Tijdens de structuurgroep worden leerlingen uit kansarme gezinnen of minder goed presterende leerlingen zeer intensief begeleid in groepen van circa 5 leerlingen met 1 student. Door de leerlingen in kleine groepjes te verdelen, kan er beter ingespeeld worden op het tempo van de individuele leerling. Naast het maken van een zeer uitgebreide planning, helpen we ze met leer- en studievaardigheden, hun actuele huiswerk en letten op het behouden van zelfvertrouwen door de leerling. Wekelijks houden de coördinator en begeleiders de voortgang bij van de leerlingen in een online bestand. Deze voortgang wordt met de school gedeeld en eventueel na toestemming, met de ouders.

Dit zorgt aan het einde van de periode voor een uitgebreid dossier, dat gebruikt kan worden ter verantwoording van subsidie. Indien de ouders toestemming geven wordt de informatie ook met hen gedeeld (AVG proof). Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de familie van de leerling betrokken wordt bij het traject. De structuurgroep vindt plaats gedurende twee uur per middag op twee middagen per week, waarin we deze selecte groep bij de hand willen nemen.

5.2 Prijsopgave structuurgroep
De kosten voor onze structuurgroep op basis van 5 leerlingen per groep bedragen €185 per leerling

huiswerkbegeleiding

6.1 Huiswerkbegeleiding

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren: Instructie in kleinere groepen DeBijlesStudent kan kleine groepjes van maximaal vijf leerlingen per groepje begeleiden bij het maken van hun schoolwerk. Dit kan bestaan uit maak- en leerwerk. Daarnaast helpen we leerlingen met algemene studievaardigheden, plannen en structuur aanbrengen. Met enthousiasme en eigen actuele onderwijservaring helpen onze studenten leerlingen op maat. Door de leerlingen in kleine groepjes te verdelen, kan er beter ingespeeld worden op het tempo van de individuele leerling. Ons vaste studententeam helpt actief met het beantwoorden van vragen, het geven van uitleg, het overhoren van leerlingen en het maken van samenvattingen. Bovendien werken onze bijlesstudenten samen aan het inhalen van de leerachterstand en wordt het (achterstallige) huiswerk weggewerkt. Wekelijks wordt er op de donderdag een maak- en leerplanning voor de aankomende week gemaakt. Deze planning staat op planningsformulieren die gedurende de week worden bijgewerkt door de leerling en begeleider. Zo ontstaat een individueel leerplan, afgestemd op de leerbehoefte van elke leerling op de begeleiding. Leerlingen uit alle klassen kunnen zich opgeven voor deze begeleiding. Onze schoolcoördinator zal namens DeBijlesStudent de centrale contactpersoon zijn voor deze locatie en begeleidt de bijlesstudenten. Wekelijks houden de coördinator en begeleiders de voortgang bij van de leerlingen in een online bestand. Deze voortgang wordt met de school gedeeld en eventueel na toestemming, met de ouders. Dit zorgt aan het einde van de periode voor een uitgebreid dossier, dat gebruikt kan worden ter verantwoording van subsidie. Indien de ouders toestemming geven wordt de informatie ook met hen gedeeld (AVG proof). Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat de familie van de leerling betrokken wordt bij het traject. Na elke periode neemt de coördinator tevens telefonisch contact op met de ouders om de afgelopen periode te bespreken en vooruit te kijken op de aankomende periode. Onze coördinator is daarnaast telefonisch of per mail te bereiken.

6.2 Prijsopgave huiswerkbegeleiding De kosten voor onze huiswerkbegeleiding op basis van 5 leerlingen per groep zijn als volgt:
2 dagen begeleiding per week, 2,5 uur per dag: vanaf €139 per maand
3 dagen begeleiding per week, 2,5 uur per dag: vanaf €169 per maand
4 dagen begeleiding per week, 2,5 uur per dag: vanaf €199 per maand
Samenvatten

7.1 Onderwijsassistent

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning: Onderwijsassistenten/instructeurs

DeBijlesStudent kan studenten leveren die als onderwijsassistent op school werken. Deze studenten kunnen op verschillende manier worden ingezet:
– Docentassistent
Een docent assistent ondersteunt de vakdocent tijdens lessen. Hierbij kan de student de leerlingen die achterlopen extra hulp bieden of leerlingen die voorlopen helpen met het maken van een extra taak. Ook kan een student aanwezig zijn in het klaslokaal bij de leerlingen, wanneer een docent vanuit huis lesgeeft of uitvalt;
– Klassenassistent
Wanneer leerlingen toetsen maken (bijvoorbeeld tijdens toetsweken), kunnen studenten van DeBijlesStudent toezicht houden op de leerlingen. Deze student zal voor aanvang de toetsen ophalen bij de administratie en deze na afloop daar inleveren;
– Klassenbuddy
Een student fungeert als ondersteuner van een klassenmentor en loopt gedurende een hele schooldag met een specifieke klas mee van les naar les. Gedurende deze lessen kan de student de leerlingen vakinhoudelijk en persoonlijk begeleiden.

Daarnaast kunnen studenten van DeBijlesStudent worden ingezet om te ondersteunen met administratie en nakijkwerk van vakdocenten.

7.2 Prijsopgave onderwijsassistent
Tarieven variëren van €26 tot €32,50 per uur, afhankelijk van de werkzaamheden.

bijles wiskunde

8.1 Studentdocent

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning: Klassenverkleining

Indien de school behoefte heeft aan een extra docent, kan DeBijlesStudent deze bieden. Deze studentdocent kan op verschillende manieren worden ingezet:
– Studentdocent ter vervulling van tijdelijke vacature
Indien de school behoefte heeft aan een tijdelijke vervulling van een vacature, kunnen wij een geschikte studentdocent regelen die de lessen kan opvangen voor een periode;
– Studentdocent ter verkleining van de huidige klassen.
Om klassen te verkleinen, kunnen extra studentdocenten worden ingezet. Door het inzetten van studentdocenten kunnen klassen gehalveerd worden, waarbij de ene helft van de klas les krijgt van een vakdocent en de andere helft van de klas les krijgt van een studentdocent. Hierdoor is er meer aandacht beschikbaar voor de individuele leerling.

De studentdocent is in den regel een masterstudent met een 2e graads onderwijsbevoegdheid. Het kan gaan om het verzorgen van vaklessen, steunlessen en assisteren bij lesuitval.

8.2 Prijsopgave studentdocent
De kosten per lesuur bedragen €34,50 exclusief 50% voorbereidingstijd. Wij rekenen €15 per nakijkuur.

P1966123

9.1 GO21 - Digitale Geletterdheid

F. Faciliteiten en randvoorwaarden: Digitale technologie

GO21 biedt lesstof aan voor Digitale Geletterdheid. Digitale Geletterdheid omvat naast ICT-basisvaardigheden ook mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Ons lesmateriaal is speciaal ontwikkeld door zowel docenten als technische studenten en voldoet aan de kerndoelen van het SLO omtrent digitale geletterdheid. In onze modules leert de leerling kritisch nadenken, informatie toetsen en omgaan met verschillende apparaten. Want hoewel leerlingen vaardig zijn met de smartphone, schiet de digitale vaardigheid vaak nog significant tekort. Het implementeren van de modules van GO21 zorgt ervoor dat leerlingen wél beschikken over deze vaardigheden door middel van vier modules in een doorlopende leerlijn van 3 jaar. De volledige methode Digitale Geletterdheid van GO21 draait op het educatieve platform Learnbeat. Hier hebben we een doorlopende leerlijn (jaar 1, 2 en 3) gebouwd die ook in mavo en Engelstalige versies beschikbaar is.

Alle vier de domeinen (mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking) komen uitgebreid aan bod in een digitale omgeving waar leerlingen klikken, denken, reflecteren, gespreksstof vinden, werkvormen doen, en meer. Ook heeft GO21 de EasyStart-module ontwikkeld in samenwerking met The Rent Company. Deze module bestaat uit 16 lessen waarin de meest belangrijke thema’s voor nieuwe laptop-gebruikers langskomen. De EasyStart wordt met name gebruikt door scholen die brugklassers snel wegwijs willen maken met hun nieuwe device. Om leerkrachten/docenten te ondersteunen in het toepassen van de nieuwe technologie biedt GO21 ‘Starthulp Klas’ aan. Dit houdt in dat er ondere andere vooral een online uitleg wordt gegevens aan de ICT coördinator van school en daarnaast is er een instructie door een ervaren specialist per klas.

9.2 Prijsopgave GO21
De licentie voor een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid per leerling voor 1 schooljaar bedraagt €14,95 per schooljaar.
De licentie voor een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid per leerling voor 2 schooljaren bedraagt €12,95 per schooljaar.
De licentie voor een doorlopende leerlijn digitale geletterdheid per leerling voor 3 schooljaren bedraagt €9,95 per schooljaar.
De kosten voor een trainingscursus van 2 uur bedragen €37,50 per studentdocent per uur. De cursus wordt verzorgd door twee studentdocenten.

logo10 1 e1557047118135

10.1 Sociaal-emotionele ontwikkeling

In samenwerking met Psychologie in het onderwijs

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen: Interventies gericht op het welbevinden van leerlingen

D. ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen: Metacognitie en zelfregulerend leren + Samenwerkend leren

In samenwerking met ‘Psychologie in het Onderwijs’ kunnen er workshops en/of trainingen aangeboden worden op het gebied van mentaal welzijn bij leerlingen. Waarbij de workshops bedoeld zijn voor alle leerlingen, zijn de motivatietrainingen een logisch en mooi vervolg voor leerlingen die net dat extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Tijdens de motivatietraining is er meer ruimte om aan de slag te gaan met datgene waar de leerling tegenaan loopt op het gebied van motivatie, mindset of focus. De training is bedoeld voor leerlingen die op dit moment moeite hebben om gemotiveerd, gefocust of met de juiste mindset aan de slag te gaan met hun schoolwerk.

De workshops kunnen een onderdeel vormen van een reparatieschool. De workshops die worden aangeboden zijn: ‘Motivatie en doelen’, ‘planning
en focus’, ‘omgaan met tegenslagen’ en ‘leertechnieken’. Het doel van de workshops is om ervoor te zorgen dat leerlingen met meer motivatie, ontspanning en verbinding naar school gaan.

10.2 Prijsopgave sociaalemotionele ontwikkeling
De kosten voor een motivatietrainingstraject bedragen €1350,- per groep (max. 10 leerlingen) of €225,- per individuele training.
De kosten voor een workshop als onderdeel van een reparatieschool bedragen €250,- per workshop van 1,5 uur per groep van maximaal 15 leerlingen.

Voor Scholen

Vraag informatie aan