Privacybeleid
De Bijlesstudent_

INLEIDING PRIVACYBELEID DEBIJLESSTUDENT

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, DeBijlesStudent V.O.F. , dienstverlener in de onderwijsbranche, informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een contract voor één van onze diensten of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites en andere diensten, zoals online informatieverstrekking en gebruik van online registraties modules waarin wij de schoolplanning van leerlingen kunnen inzien/ monitoren.

We doen dit om aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen onze producten en diensten steeds beter te maken (o.a. door deze beter op uw behoeften af te stemmen). Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen (om beter inzicht te krijgen in de producten en diensten waar u als gebruiker in bent geïnteresseerd).

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Verwerking door DeBijlesStudent:

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door DeBijlesStudent V.O.F. (hierna: “DeBijlesStudent”) en door haar dochter ondernemingen. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is DeBijlesStudent.

Bovenstaande informatie en meer over de Autoriteit Persoonsgegevens en over privacy kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contact:

Met dit privacy beleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit document, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@debijlesstudent.nl.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?

Soorten gegevens:

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van ten behoeve van de uitoefening van onze dienst(en), van klanten en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) websites en andere diensten. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.

Grofweg zijn er vier manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

1.Afname/levering van diensten (bijvoorbeeld abonnement op de huiswerkbegeleiding en/ of bijles): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de dienst), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat). Daarnaast heeft DeBijlesStudent inzicht in de planmodules die schoolinstellingen gebruiken. Wij monitoren deze gegevens om onze dienst verder te optimaliseren;

2.Het versturen van een inschrijfformulier op een (mobiele) website of in een app: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven zoals uw e-mailadres en adres gegevens.

3.Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;

4.Gebruik van onze (mobiele) website: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites, zoals de bezochte pagina’s en websites binnen ons netwerk. Uit die informatie kunnen wij uw mogelijke interesses afleiden;

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy beleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.

Wordt een bezwaar tegen het uitwisselen of combineren van mijn gegevens binnen DeBijlesStudent altijd gehonoreerd?

Doeleinden verwerking:

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

-voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;

-om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;

-om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;

-als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;

-om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;

-om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

-wij kunnen (NAW-)gegevens verhuren aan derde partijen die u producten, diensten of informatie kunnen aanbieden (zie verder onder ‘Delen en bekend maken van persoonsgegevens’);

-om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;

-om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;

-om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Toelichting termijn gebruik van gegevens.

‘List rental’? Delen van uw adresgegevens met derden.

Alleen als u ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mail informatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit DeBijlesStudent.

Hoe werkt dat?

Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging:

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Kinderen jonger dan 16 jaar:

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy beleid lezen.

Verzet, Inzage, Wijziging en Verwijdering van persoonsgegevens:

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy beleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op info@debijlesstudent.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@debijlesstudent.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’). Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan gelieerde dochterondernemingen.

Welke gegevens meesturen bij vragen over uw gegevens?

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Waarom wordt een verzoek geweigerd?

Overigens hebt u op het moment van de inschrijving bevestigingsmail van DeBijlesStudent gehad met de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien.

Wijzigen van het privacy beleid:

Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 04.02.2018