Overzicht Franse signaalwoorden

Bijles Frans VMBO

Wat zijn de veel voorkomende Franse signaalwoorden?

Hier, voilà, pour toi! Een overzicht van veelvoorkomende Franse signaalwoorden. 

VERBAND

FRANS

NEDERLANDS

OORZAAK/ REDEN

car

want

 

parce que

omdat, want

 

pourquoi

waarom

 

puisque

doordat, aangezien

 

surtout

vooral

 

c’est pourquoi

het is daarom…

CONCLUSIE/ GEVOLG

donc

dus

 

enfin

kortom

 

bref

kortom

 

alors

dus, dan

 

ainsi

op die manier, zo

 

finalement

ten slotte

 

en résumé

samenvattend

 

par conséquent

als gevolg, dan ook

 

de toute façon

in ieder geval

OPSOMMING

aussi

ook

 

d’abord

ten eerste

 

à la fin

ten slotte, eindelijk

 

ensuite

vervolgens, daarna

 

puis

overigens

 

en outre

bovendien

 

de même

evenals

 

également

eveneens, ook

 

de plus

bovendien

 

en premier lieu

in de eerste plaats

 

en dernier lieu

in de laatste plaats

 

d’autant plus que

te meer omdat, vooral omdat

TEGENSTELLING

au contraire

integendeel

 

cependant

echter

 

toutefois

echter, evenwel

 

pourtant

echter, toch

 

par contre

integendeel, daarentegen

 

contrairement à

in tegenstelling tot

 

en revanche

daarentegen

 

mais

maar

 

malgré

ondanks

 

néanmoins

niettemin, evenwel

 

tandis que

terwijl

 

alors que

terwijl

 

pendant que

terwijl

En er zijn er nog meer!

GRADATIE

autant

evenveel

 

hautement

zeer

 

seulement

slechts

 

presque

bijna

 

uniquement

slechts

 

à peine

nauweliks

VERGELIJKING

comme

zoals, als, omdat

 

ainsi que

zoals ook, evenals

VOORWAARDE

si

als, indien

 

à condition que

op voorwaarde dat

 

à moins que

tenzij

 

excepté

behalve

VOORBEHOUD

certes

zeker, weliswaar

 

si non

als niet, zo niet

 

bien que

hoewel

VOORBEELD

par exemple

bijvoorbeeld

 

tel que

zoals

 

notamment

in het bijzonder

 

particulièrement

in het bijzonder

WAARSCHIJNLIJKHEID

certainement

zeker

 

sans aucun doute

zeker, ongetwijfeld

 

possible

mogelijk, eventueel

 

éventuellement

eventueel

 

peut-être

misschien