Milieuvervuiling

Bijles Scheikunde VWO

Wanneer is er sprake van milieuvervuiling?

We spreken van milieuvervuiling wanneer we het hebben over aantasting van het milieu door menselijke activiteiten. Milieuvervuiling komen we tegen in de lucht, in de grond en in het water. We gaan het in deze uitleg hebben over vervuiling door chemische stoffen maar, vervuiling kan bijvoorbeeld ook geluid, licht en straling voorkomen. Deze zaken kunnen zowel natuurlijk zijn, zoals koolstofdioxide, als onnatuurlijk, zoals plastics en isotopen (die door de mens gemaakt zijn). We zullen luchtverontreiniging, bodemverontreiniging en de bijbehorende milieueffecten bespreken.

Waardoor wordt luchtvervuiling veroorzaakt?

Luchtvervuiling (of luchtverontreiniging) wordt veroorzaakt door gasvormige verbrandingsproducten van industrie en door de verbranding van afval. Bepaalde gassen houden de warmte-uitstraling van de aarde tegen. Die gassen versterken het broeikaseffect.

Help! Wat is het broeikaseffect ook alweer? Het broeikaseffect is het proces waarbij straling van de atmosfeer van een planeet het oppervlak van de planeet opwarmt tot een temperatuur boven wat het zou zijn zonder deze atmosfeer.

We noemen die gassen om die reden broeikasgassen. De belangrijkste zijn koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4). Menselijk handelen, zoals ontbossing en de verbranding van fossiele brandstoffen zorgen ervoor dat op de concentratie van een aantal broeikasgassen stijgt, waardoor het broeikaseffect wordt versterkt. Dit leidt tot de opwarming van de aarde.

Een tweede gevolg van luchtverontreiniging is zure depositie. Zure depositie, beter bekend als zure regen, ontstaat wanneer SO2 en stikstofoxiden oplossen in de regenwolken.

Bodemverontreiniging

Bodemverontreiniging is het gevolg van het storten van afval van industrie en van huishoudens wat leidt tot schade aan het ecosysteem. Een belangrijke vorm van bodemverontreiniging is eutrofiƫring. Dit is bodemverontreiniging door overbemesting. Het ontstaat wanneer oppervlaktewater, door het uitspoelen van ionen uit de kunstmest, verrijkt raakt. Meestal komt er dan teveel fosfor in het bodemwater en wordt het milieubalans in de bodem verstoord. Eutrofiƫring kan leiden tot een verarming van de biotoop, wegens de overheersing van een beperkt aantal planten en tot een verstoring van de stikstofkringloop.