Het eindexamen Engels op het HAVO

Bijles Engels HAVO

Waaruit bestaat het Engels eindexamen?

Alhoewel het bij het eindexamen eigenlijk alleen maar om leesvaardigheid draait, sommen we graag nog op welke belangrijke onderwerpen bij het vak Engels horen. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn: past perfect, signaalwoorden, onbepaald voornaamwoorden maar ook tips voor luistertoetsen en leestoetsen. We hopen dat jullie hier veel aan hebben, good luck!

Het Engels eindexamen op het HAVO niveau is een examen waar kennis wordt getoetst op basis van leesvaardigheid. Voor het domein leesvaardigheid is het belangrijk dat:

 • De leerling aan kan geven welke informatie belangrijk/relevant is.
 • De leerling de hoofdgedachte van een tekst kan aangeven.
 • De leerling de betekenis van belangrijke elementen van een tekst kan aangeven.
 • De leerling relaties tussen delen van een tekst kan aangeven.
 • De leerling kan conclusies trekken met betrekking tot intenties, opvattingen en gevoelens van de auteur.

Het niveau van het eindexamen Engels wordt ingeschat als een B2 examen. Het beheersingsniveau van Engels B2 is:

 • De leerling kanartikelen en verslagen lezen die betrekking hebben op actuele en dagelijkse problemen, waarbij de schrijver van een tekst een bepaalde houding of standpunt inneemt. De leerling kan actuele literatuur begrijpen.

Wat moet een leerling qua Engels beheersen?

Verschillende vormen van lezen moeten worden beheerst door de leerling om het HAVO Examen voldoende te kunnen maken:

 • Correspondentie lezen: de leerling kan correspondentie lezen en daar meteen de betekenis van begrijpen.
 • Oriënterend lezen: de leerling kan snel lange, complexe teksten lezen en belangrijke details vinden. De leerling kan snel de inhoud of relevantie van een tekst herkennen, en meer complexe advertenties begrijpen.
 • Lezen ter informatie en argumentatie: De leerling kan gespecialiseerde artikelen begrijpen, mits hij/zij soms een woordenboek kan gebruiken voor terminologie. De leerling kan complexe teksten begrijpen, fijnere details herkennen zoals houdingen en meningen, en kan met gemak literaire teksten lezen.
 • Instructies lezen: de leerling kan lange complexe instructies begrijpen.

Vraagvormen

Het centrale examen voor HAVO Engels bestaat uit vragen en opdrachten van de vorm: (het eindexamen zal voor ongeveer 60% bestaan uit meerkeuzevragen, de andere vraagvormen ongeveer 40%)

 • meerkeuzevragen
 • voorgestructureerde vragen (in/aanvul vragen, combinatie/matching vraag, beweringen vraag en ordeningsvraag (in chronologische volgorde zetten)
 • citeer vragen
 • open vragen (kort antwoord vragen waarbij de leerling zelf in het Nederlands zijn/haar antwoord moet formuleren, tenzij anders is aangegeven).

Aantal teksten

Het aantal teksten in het centraal examen kan variëren van 10 tot 16 teksten.

Diversiteit

Verschillende soorten teksten en thema’s worden nagestreefd in elk centraal examen. Voorbeelden van tekstsoorten zijn o.a: advertenties, krantenartikelen, nieuwsberichten, brieven, e-mails, recensie, review, passage uit literaire tekst etc.