Institutionalisering

Bijles maatschappijleer HAVO

Wat is Institutionalisering?

“Het proces waarbij een complex van min of meer geformaliseerde regels vastgelegd wordt in standaard gedragspatronen, die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties reguleren..” Ongeschreven regels en gewoontes worden steeds meer vaste regels, normen en waarden die het gedrag van individuen en hoe groepen met elkaar omgaan gaan bepalen. Institutionalisering bepaalt eigenlijk wat op macroniveau als normaal wordt ervaren. Institutionalisering is een telkens terugkerend sociaal proces.

Wat zijn organisaties?

In een proces van institutionalisering ontstaan er vaak allerlei organisaties die zich richten op de standaard gedragspatronen die zich vormen. Organisaties zijn verbanden tussen mensen die een gemeenschappelijk doel nastreven, zoals winst maken (KPN of Philips) of het beschermen van natuur en milieu (Greenpeace of het Wereld Natuur Fonds).