Samenwerking

Bijles maatschappijleer HAVO

Wat houdt samenwerking in?

“Het proces waarbij individuen, groepen en/of staten relaties vormen om hun handelen op elkaar af te stemmen voor een gemeenschappelijk doel.” Bij een samenwerking stemmen individuen, groepen of staten hun gedrag op elkaar af zodat alle betrokkenen hun doel(en) kunnen bereiken. Vaak creëert men een structuur voor de samenwerking op basis van formele of informele onderhandelingen. Daarbij worden dan onderlinge afspraken gemaakt of men sluit een contract. Maar voor het slagen van een effectieve samenwerking is vooral onderling vertrouwen en wederzijdse acceptatie erg belangrijk en in veel gevallen is ook een zekere compromisbereidheid nodig.

Samenwerken op micro-, meso- en macroniveau betreft altijd een kwestie van geven en nemen, zoals het inleveren van een deel van de eigen autonomie, de bereidheid om met elkaar aan tafel te gaan zitten, voor overleg over afspraken. Dat wil niet zeggen dat iedereen evenveel moet inleveren. Ook hier spelen machtsverschillen een rol: de interdependentie kan asymmetrisch zijn. Het samenwerken van mensen, groepen of organisaties is van groot belang voor de vorming en instandhouding van sociale cohesie.

Welke soorten overlegcultuur modellen zijn er?

Samenwerking is een middel om conflicten op te lossen of voor te zijn. Dit moet wel passen in de dominante overlegcultuur van een land, organisatie en/of groep. Hiermee wordt bedoeld of het volgens de culturele normen en waarden geaccepteerd is om samen te werken. Er zijn 2 soorten overlegcultuur modellen.

In het harmoniemodel (dat in Nederland de afgelopen decennia dominant is geweest), ligt de nadruk op de overlegcultuur en staat het bereiken van consensus centraal bij allerlei politieke en economische problemen in vele beleidssectoren. Er is sprake van consensus als men een breed gedragen overeenstemming bereikt heeft.

In het conflictmodel, ligt de nadruk om het nastreven en bereiken van je eigen doelen. Inschikken en samenwerken is binnen dit model een vorm van verliezen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld staken.

Vertrouwen

Vertrouwen is binnen de politieke wereld heel belangrijk. Binnen de context van de internationale politiek en verhoudingen wordt vaak gesproken over een anarchistische wereld(orde). Er is geen heerser die controleert of alle regels nageleefd worden. Staten nemen zelf besluiten aangezien ze soeverein zijn zonder dat zij verantwoordelijkheid afleggen aan een organisatie boven hen.